• bg_page-0
 • bg_page-01
 • bg_page-02

Posts Tagged ‘търпение’

п-р Людмил Арсов

Изток – Запад

Дори да стигнем до далечния изток – Япония – за японците слънцето не изгрява от запад. Няма най-източна и най-западна точка. И по някаква „случайност“ Бог казва, че ще отдалечи греховете ни колкото изток от запад.

Пречки и възможности - част III

Пречки и възможности – част III

„Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и през реките – няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали“ (Исая 43:2)

„Бог изработва чудеса, които са отвъд човешкото разбиране и възможности“

Пречки и възможности - част IIIВ тези материали споделях с вас чудесата, случили се на река Йордан, които позволиха на Исус Навиев и Израел да преминат една непрекосима река и напълно да разрушат един непревземаем град, застанали на пътя на тяхното влизане в Ханаан (Исус Навиев 3:1-17). Ти също ще бъдеш изправен пред препятствия – макар доста по-малки от тези, които ще пречат на твоя желан прогрес. Трябва да запомниш две истини:

 1. Никога не мисли, че Бог може да бъде ограничен от съществуващите обстоятелства (Ефесяни 3:20).
 2. Бог винаги има повече от това, което виждаш от твоята позиция (1 Коринтяни 2:9-12).

Понякага проблемът е вътрешен, изискващ дисциплина и самоконтрол. В други случаи той е извън твоето влияние или контрол и ти ще се нуждаеш от милостта и помощта на други. Бог вплита хора в твоя живот съобразно Своите цели. Но ще ти се случи да застанеш и пред обстоятелства, когато само Бог има възможностите и силата да ти помогне. Когато Бог допусне такава пречка, тя винаги включва непредвидена възможност.

Бог изработва чудеса, които са отвъд човешкото разбиране и възможности. Тези чудеса изискват твоята убеденост, че „Невъзможното за хората за Бога е възможно“ (Лука 18:27). Съществуват суверенни действия и чудотворни намеси на Бог. Чудесата имат и божествен, и човешки елемент. При чудесата Бог изисква от теб доверие, вяра и покорство, и после вместо теб извършва това, което ти не можеш.

За чудесата при река Йордан и Ерихон се изискваха комбинираните човешки действия на Исус Навиев, свещениците и народа. Бог даде ясни инструкции на Исус Навиев, които зависеха от специфичния начин, по който всеки трябваше да прояви своето покорство.

Холман, скъп приятел и по-възрастен служител, често ме окуражава с обещанието на Исая: „Ако слушате доброволно, ще ядете благото на земята“ (Исая 1:19). Исус Навиев трябваше да подготви хората и да инструктира свещениците. Свещениците трябваше да донесат ковчега на завета в буйните води и да „застанат в Йордан“, докато „застанат твърдо на сухо“ (Исус Навиев 3:8, 3:17). Хората трябваше да чакат, докато водите се оттекат и след това да последват свещениците, преминавайки по сухото корито. От всеки се изискваше специфичен елемент на вяра и покорство.

При всяко чудо има тълпа искаща и чакаща да види какво може да направи Бог. Но първо Бог трябва да има лидер, който е наясно с волята и словото на Бог. След това Бог има нужда от няколко свещеници, които ще пристъпят напред с дръзновена вяра и ще застанат в твърдо покорство (Исус Навиев 4:10, 18).

Наскоро, изучавайки този библейски пасаж, почувствах, че Святият Дух говори в сърцето ми. Сам в стаята заплаках, когато разбрах, че свещениците застанаха смело в придошлите води за нещо повече от тяхната лична безопасност и бъдеще. С вяра те твърдо застанаха във водите в името на тези, които ги следваха – техните съпруги и деца, приятели и съседи и една нация, чиято съдба непосредствено зависеше от тяхната готовност да направят това. Може би аз не съм лидер като Исус Навиев, но нямам и желание да стоя на сигурно в тълпата. Що се отнася до мен, избирам да съм свещеник, стоящ с вяра и в покорство за тези, които ще ме следват. Библията е ясна: „Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина“ (1 Петрово 2:9).

Някой гледа към теб за пример и насърчение. Свещеникът стои между Бог и човека – пред Бога от името на хората и пред хората от името на Бог. Ще бъдеш ли царски свещеник, който стои твърдо върху Божието слово заради другите? Излез от тълпата и приеми своята свещеническа отговорност в името на хората.

„Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен“ (1 Коринтяни 15:58).

Ето слово за някой от вас днес: „А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали“ (Исая 43:1, 2). Окуражи се в Бога и окуражи другите.

Молитвата ми за теб днес е: стой твърдо във вярата в името на другите.

Благоденствие във време на бедствие

„И Господ правеше да успява в ръката му всичко, което вършеше“ (Битие 39:3) „Бедствията около теб никога не могат да попречат на Бог да те благославя“ Благоденствие във време на бедствиеОбикновено човек смята, че няма достатъчно пари, затова е важно да научим някои основни неща относно управлението на парите, които имаме. Божиите принципи остават верни и ефективни, независимо дали имаме малко или много. Баща ми ме учеше винаги да живея според средствата, които имам и винаги да спестявам по нещо за по-късно. Това е библейския принцип за настойничество – невинаги е най-лесното нещо, но винаги е най-правилното (Притчи 21:20). Гейл и аз правим това през целия наш съвместен живот – когато изкарваме малко и когато изкарваме много. Избрали сме да живеем без заеми чрез кредитни карти и сме много внимателни към дългосрочните заеми. Преди женитбата баща ми препоръча да определим фиксиран процент от приходите за домашни разходи. Това ни помогна разходите да са винаги съобразени с приходите и не позволи разходите да нарастват без пропорционално да нарастват и приходите. Това е наистина просто. Световната икономика не може да ти осигури благоденствието на Небесното царство. Божиите благословения осигуряват благоденствието. Йосиф се намираше във враждебна среда – продаден като роб, нает като слуга, намиращ се в чужда земя. „И като видя господарят му, че Господ бе с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше“ (Битие 39:1-6). Йосиф благоуспяваше при изключително враждебни обстоятелства. Бедствията около теб никога не могат да попречат на Бог да те благославя. Бог има намерение да го направи. „Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти“ (3 Йоаново 1:2). Правителствата считат, че като предоставят парите на данъкоплатците на големите банкови корпорации и изискват от тях да ги дават назаем, за да осигурят достатъчно фондове, циркулиращи в икономиката, ще постигнат решение на проблема. Всъщност, това подхранва източника на проблема. Ширещото се мнение, зле измислено и на което погрешно се доверяват е, че ако всеки харчи повече, ние ще можем чрез заеми и купуване да намерим изходен път от затруднението. Това е погрешно лечение, временно и късогледо. Колелата на търговията се смазват чрез поощряване на цикъла заем – нарастване на дълга. Дългът предизвиква пристрастяване и разрушение. Той не работи както за нацията, така и за твоето домакинство. Нашата страна (САЩ) се намира в икономическо бедствие поради нарастващия дълг, който отразява финансовата каша, в която повечето от нас са се забъркали. Леснодостъпният кредит не го прави разумен. Това, че имаш достъп до нещо, не означава, че можеш да си го позволиш. Семействата избират дълга като стил на живот в култура, която насърчава и улеснява правенето на дългове. Когато си изкушен да живееш, надхвърляйки средствата, с които разполагаш, помисли за финансовата, семейната и емоционалната цена. Бог няма да благослови кашата, която си направил. Започни да поставяш Бог преди всичко (Малахия 3:8-12). Всичко, което имаш, принадлежи на Бог – ти и аз сме настойници. Използвай мъдро това, което Бог ти е осигурил, винаги с благодарност за Неговите благословения. „Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи в Неговите пътища! Ще ядеш от труда на ръцете си, ще бъдеш блажен и ще ти бъде добре“ (Псалм 128:1, 2). Молитвата ми за теб днес е: печели с трудолюбие, спестявай редовно, харчи мъдро, давай щедро. снимка: Интернет

Изпълнени с мир

„Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове“ (Матей 5:9) „Мирът липсва там, където Бог и словото Му не присъстват“ Изпълнени с мирМоят скъп приятел Кембъл ме запозна с изразителната английска дума dispeace, описваща състояние на несигурност и липса на мир. Този, който е познал мира, никога повече няма да се съгласи да живее без него. Бог е отговорът за тези, които живеят без мир в сърцата и в постоянни разногласия с другите около себе си. „Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. Понеже, който така служи на Христос, е угоден на Бога и одобрен от човеците“ (Римляни 14:17, 18). Исус постанови характерните качества на един живот за пример. Човек трябва да е истински, състрадателен, смирен, удовлетворен, милостив и неподправен (Матей 5:1-12). Към всичко това Исус прибавя и „изпълнен с мир“. Между тези, които работят за мир, се установява фамилна прилика. „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове“ (Матей 5:9). Както и други черти на духовната зрялост, така „да бъдеш изпълнен с мир“ започва в твоето сърце при правилни взаимоотношения с Бога, а след това се изразява чрез твоето поведение и разговори. „А плодът на правдата се сее с мир от миротворците“ (Яков 3:18). Това, което най-вече определя мира ти, не е това, което другите правят, а това, което ти си направил или не си, за да възстановиш разрушеното. Средствата за постигане на мир са молитвата, изповедта, смирението, простителността, покорството и даването на предимство един на друг (Римляни 12:9-11). Изработването на мира е определено като работа, защото изисква усилия и лична саможертва, но последващите благословения са неизмерими: „Защото те ще се нарекат Божии синове“. Наранените хора нараняват и други. Човекът, който иска мир, полага усилия, насочени към постигането му, но тези усилия невинаги са добре приети. Не можеш да наложиш мир против волята на другия. Нито ти, нито Бог може да изцели нараненото сърце без съгласието на наранения. „На никого не връщайте зло за зло; промисляйте за това, което е добро пред всички човеци; ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци“ (Римляни 12:17, 18). Истинският мир не може да се установи едностранно. Прави това, което можеш, доколкото зависи от теб. Остави Бог да извърши останалото. Страхът от отхвърляне е най-главнага пречка за постигане на мир. Исус каза: „Когато влезете в дома, поздравявайте хората в него. И ако домът бъде достоен, нека дойде в него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му или от онзи град, отърсете праха от краката си“ (Матей 10:12-14). В тези думи на Исус има три полезни заключения:
 • Идвай с Божия мир в сърцето си.
 • Дошъл си с мир – тръгни си с мир.
 • Не отнасяй със себе си никакъв остатък от нараняване. Тръгвайки „мирът ви нека се върне към вас… Отърсете праха от краката си“ (Лука 10:5, 6; прочети още Римляни 14:22, 2 Коринтяни 13:10, 11).
Мирът липсва там, където Бог и словото Му не присъстват. Съветът на Павел е много практичен: „И нека царува в сърцата ви Христовия мир… Христовото слово да се вселява във вас богато… Каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус“ (Колосяни 3:15-17). Молитвата ми за теб днес е: твоето помирение с Бога да донесе Божия мир във всяка сфера от живота ти.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
 • Вили Боршукова

  Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
 • Светлана Мутафчиева-Димова

  Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории